Klimatyzacja samochodowa

Czyszczenie klimatyzacji i inne usługi
Niesprawny układ klimatyzacyjny może dać się we znaki nie mniej niż elementy mechaniki pojazdowej, stając się przyczyną dyskomfortu, a nawet poważnych problemów zdrowotnych.
Nasz serwis oferuje:
 • czyszczenie klimatyzacji i osuszanie całego układu;
 • usuwanie zapachów i odgrzybianie układu klimatyzacji;
 • diagnostyka komputerowa klimatyzacji;
 • uzupełnianie czynnika chłodniczego;
 • wymiana/uzupełnienie oleju w sprężarce;
 • kontrola szczelności układu (płukanie klimatyzacji samochodowej azotem);
 • usuwanie nieszczelności klimatyzacji.
Przegląd klimatyzacji - wykonujemy przy użyciu wysokiej klasy urządzeń a nasi pracownicy odbyli szkolenia, zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami, niezbędne do wykonywania takiej usługi.
Kontrola szczelności układu klimatyzacji - utra­ta czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go nie za­wsze jest wy­ni­kiem pęk­nię­cia prze­wo­dów al­bo wy­pad­ku. Na­wet cał­ko­wi­cie spraw­ne ukła­dy tra­cą bo­wiem część czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go po­przez prze­wo­dy gu­mo­we, po­łą­cze­nia gwin­to­we, uszczel­ki, itp. Takie ubytki czynnika dzia­ła­ją nie­ko­rzyst­nie zwłasz­cza na no­wo­cze­sne ukła­dy kli­ma­ty­za­cji.  W naszym serwisie  wy­kry­wa­niem wy­cie­ku zajmują się mechanicy posiadający olbrzymią wiedzę i doświadczenie z zakresu prawidłowego wykonywania przeglądów klimatyzacji, diagnozowaniu usterek oraz napraw klimatyzacji. Prze­pro­wa­dza­nie kon­tro­li szczel­no­ści jest ko­niecz­no­ścią, gdyż pra­wo za­bra­nia na­peł­nia­nia wa­dli­wych ukła­dów kli­ma­ty­za­cji. Zwłasz­cza czyn­nik chłod­ni­czy R134a po­strze­ga­ny jest ja­ko nie­bez­piecz­ny i szko­dli­wy dla śro­do­wi­ska. Dodatkowo re­gu­lar­ne kon­tro­lo­wa­nie szczel­no­ści klimatyzacji za­po­bie­ga uszko­dze­niom kom­pre­so­ra. 
Jak i kiedy serwisować klimatyzację?
Gdy klimatyzacja nie jest wydajna, szyby parują a z wentylacji wydobywa się nieprzyjemny zapach wywołany namnożeniem drobnoustrojów. Największe zagrożenie stwarzają grzyby, które mogą powodować infekcje i reakcje alergiczne. Stąd właśnie biorą się spowodowane przez klimatyzację dolegliwości fizyczne – bóle gardła, katar czy pieczenie oczu. Aby uniknąć tych przykrych objawów, powinniśmy pamiętać o regularnym serwisowaniu klimatyzacji.
Do typowych czynności serwisu klimatyzacji należą: wymiana filtra kabinowego, czyszczenie kanałów powietrza, odgrzybianie parownika, kontrola drożności kanału odprowadzającego skropliny z parownika oraz oczyszczanie wlotów powietrza umieszczonych na zewnątrz pojazdu. Zaleca się, by wykonywać je co najmniej raz w roku. W przypadku samochodów wykorzystywanych w warunkach podwyższonego zanieczyszczenia i parkowanych w otoczeniu drzew, wymianę filtra i czyszczenie klimatyzacji powinniśmy przeprowadzać dwa razy w roku, na początku sezonów wiosennego i jesiennego. Nie rzadziej niż co dwa lata, układ klimatyzacji powinien być oczyszczany z wilgoci i uzupełniany w czynnik chłodzący do wymaganego poziomu.
Co trzy lata należy wymienić filtr-osuszacz. Czynność ta może zostać przyspieszona jeżeli układ klimatyzacji, wskutek demontażu któregokolwiek elementu lub kolizji, uległ otwarciu. Własności absorpcyjne filtra osuszacza są tak wysokie, że nowy filtr otwarty z próżniowego opakowania po upływie ponad trzydziestu godzin zupełnie traci swoje właściwości.
Jak utrzymać klimatyzację w dobrym stanie?
 • wymieniaj filtr przeciwpyłkowy co 15 tys. km lub przynajmniej raz w roku;
 • wykonuj czyszczenie klimatyzacji co najmniej raz w roku, celem usunięcia drobnoustrojów, bakterii i grzybów, które są przyczyną
  nieprzyjemnego zapachu;
 • dokonuj przeglądu układu przynajmniej co dwa
  lata – wszelkie nieszczelności klimatyzacji powinny zostać usunięte;
 • wymieniaj wkład osuszający przynajmniej co 4 lata lub po przejechaniu 60-80 tys. km;
 • uzupełniaj poziom oleju w sprężarce przed przejechaniem 100 tys. km;
 • włączaj układ klimatyzacji przynajmniej co 15 dni na 10 minut zarówno latem, jak i zimą;
 • nie używaj układu klimatyzacji przy otwartych oknach, chyba że samochód
  rusza z miejsca, a Ty otwierasz okna na chwilę w celu usunięcia gorącego
  powietrza z kabiny.
Jeśli w naszej ofercie nie ma wymienionej usługi lub naprawy, której szukasz to nie oznacza, że nie możemy pomóc. Zadzwoń lub napisz do nas korzystając z formularza na stronie Kontakt